กศน.อำเภออินทร์บุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  กศน.อำเภออินทร์บุรี ได้ทำการปฐมนิเทศนักศึกษา  ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ โดยได้ปฐมนิเทศนักศึกษาตรวจสุขภาพนักศึกษา ทำการวิเคราะห์ผู้เรียน แต่ละกศน.ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลทับยา กศน.ตำบลห้วยชัน กศน.ตำบลประศุก กศน.ตำบลน้ำตาล กศน.ตำบลอินทร์บุรี กศน.ตำบลทองเอน กศน.ตำบลงิ้วราย และกศน.ตำบลท่างาม ซึ่งพร้อมกันนี้  กศน.ตำบลทับยา กศน.ตำบลห้วยชัน กศน.ตำบลประศุก กศน.ตำบลน้ำตาล กศน.ตำบลอินทร์บุรี  ได้รับการนิเทศงานการศึกษาชั้นพื้นฐานจากนายสันติ ต่วนชะเอม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และนางสาวสุมนณ์ บุตรยี่ ศน.กศน.จังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งได้มาให้คำแนะนำแนวคิดในการช่วยการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มเป็นประจำได้  โดยให้แยกกลุ่มนักศึกษาช่วงอายุ  อาชีพ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องต่อบริบทของนักศึกษา  และสามารถที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ครูช่วยกันคิดกิจกรรมในการเรียนการสอน และนำความคิดมารวบยอดแล้วนำไปใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละตำบล  โดยให้ผอ.กศน.อำเภอเป็นแกนนำในการรวบยอดการจัดกิจกรรมของครูแล้วนำมาแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา  

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560