กศน.อ.อินทร์บุรี ร่วมงานเปิดการแสดงผลงานการการจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.สิงห์บุรี ประจำปี 2560

ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ.ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง  นางปุณนภา เชิดเพชรรัตน์ ผอ.กศน.อำเภออินทร์บุรี พร้อมทั้งข้าราชการ ครู อาสาฯ ครู กศน.ตำบล และครู ศรช. นักศึกษา กศน.และผู้เข้ารับเกียรติบัตรฯ เข้าร่วมงานเปิดการแสดงผลงานการจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.สิงห์บุรี ประจำปี 2560 โดยนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการการแสดงผลงานการจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.สิงห์บุรี ประจำปี 2560 ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน กฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสิงห์บุรีและได้รับเกียรติจากท่าน กฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.มอบเกียรติบัตร ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน ๑๘ ท่าน โดย กศน.อำเภออินทร์บุรี ได้แก่ นายเชาว์ อรุณถาวร ระดับประถมศึกษา, นายโกวิทย์ ศิริภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาระดับ ม.ปลาย กศน. เป็นสมาชิก อบต.ห้วยชัน และนายอธิษฐาน รัตนาสิทธิ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำลังศึกษา ป.โท สาขารัฐประศาสนศาตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง, ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่ประสบผลสำเร็จดีเด่นจำนวน ๖ ท่าน โดยกศน.อำเภออินทร์บุรีได้แก่ นายเอษณะ กลัดแดง หลักสูตรเฟอร์ริเจอร์ไม้, วิทยากรผู้ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาอาชีพดีเด่น จำนวน ๖ ท่าน โดย กศฯงฮำเภออินทร์บุรีได้แก่ นางสิริชา บัวสรวง การทำขนมไทย, บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น จำนวน ๖ ท่าน โดย กศน.อำเภออินทร์บุรีได้แก่ นางนภาภรณ์ คล้ายเรียน บ้านหนังสือชุมชนบ้านน้ำตาล ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำตาล, สื่อมวลชนผู้ให้การสนับสนุนการส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น จำนวน ๖ ท่าน และผู้คุณูปการงาน กศน.อย่างดียิ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕ ท่าน ในทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบมากที่สุด จำนวน ๗ ท่าน โดยครู กศน.อำเภออินทร์บุรีได้แก่ นางนกน้อย กาญจนา ครู อาสาฯ ผู้เข้าสอบร้อยละ 93.18แลนายปพนวัฒน์ วุฒิวิชญานันต์ ครู กศน.ตำบลทองเอน ร้อยละ 82.45 , ครูผู้จัดกิจกรรม ๔ ศูนย์การเรียนรู้ดีเด่น จำนวน ๖ ท่าน โดย กศฯ.อำเภออินทร์บุรีได้แก่ นางสาวสุนิสา โพธิ์กลีบ ครู กศน.ตำบลชีน้ำร้าย, ครูผู้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพดีเด่น จำนวน ๖ ท่าน โดย กศน.อำเภออินทร์บุรี ได้แก่ นางลัดดา สินอนันต์ ครู กศน.ตำบลทับยา และรับชมนิทรรศกาลการแสดงผลงานการจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.สิงห์บุรี ประจำปี 2560 จัดนิทรรศกาลบูธต่างๆโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และกศน.อำเภอ ทั้ง ๖ อำเภอ ของในภาคเช้า
ในภาคบ่าย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ มอบใบประกาศจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ และรับฟังบรรยายให้ความรู้ ข้อคิด แนวทางในการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.และกล่าวปิดโครงการ โดยนายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560