Black Ribbon

ผ่ากลยุทธ์ “กศน. เมืองสิงห์” เดินหน้าเต็มสูบ ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วม “พัฒนาคน”อย่างรอบด้าน

                    นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี   เปิดเผยว่า กศน. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคนให้ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียม และรอบด้าน ซึ่งการที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาศักยภาพของคนให้กลายเป็นคนคุณภาพของสังคมและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้น การคัดกรองรูปแบบการศึกษารวมถึงการคัดเลือกเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้ จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ โดยสำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของคนและเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบุคลากร นักศึกษา กศน. ไปจนถึงประชาชนทั่วไป  โดยมองว่า เมื่อคนได้มีการเรียนรู้และเริ่มต้นจากการศึกษาที่ดีแล้ว ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนา จนนำไปสู่การต่อยอดเพื่อนำไปพัฒนาในด้านอื่นๆได้ และเมื่อใดที่คนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และได้รับการส่งเสริมศักยภาพของตัวเขาเองอย่างเต็มที่  จะเป็นฝึกให้คนเหล่านี้มีวิธีคิดที่จะพัฒนาชุมชน  จนนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างแน่นอน  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายการดำเนินงานด้านพัฒนาคนได้อย่างตรงจุด จึงได้คิดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร กศน.จังหวัดสิงห์บุรีขึ้น เพื่อให้มีความพร้อมในการเดินหน้าภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมาจาก ส่วนกลาง  โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม ช่วยกันออกแบบกิจกรรม โครงงานต่างๆ จนได้ข้อสรุปที่ตกผลึก และสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะบุคลากร กศน. เป็นกลไกสำคัญ ในการเชื่อมประสานความร่วมมือไปยังประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ประกอบกับ กศน. มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอและตำบล จึงเสมือนใบเบิกทางที่ กศน.จะได้นำยุทธศาสตร์และองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรีได้อย่างยั่งยืน

                    นายสันติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 นี้จังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดกรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1.  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  2.อาหารปลอดภัย 3. สุขภาพประชาชนดี ซึ่งนับเป็นความโชคดีที่แนวทางตามยุทธศาสตร์ของทางจังหวัด มีความสอดคล้องกับบริบท และภารกิจที่ กศน. ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  โดย กศน.สามารถพัฒนาจัดทำหลักสูตร วิธีการศึกษาให้มีความสอดรับกับแนวทางตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัด อาทิ โจทย์ของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กศน. จะเน้นใช้ฐานแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ครอบคลุม ทุกอำเภอ ตำบล  เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การนำการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการทำอาหาร และขนม มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับโจทย์ด้านอาหารปลอดภัย และในด้านสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดี กศน. มุ่งมั่นจะนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เข้ามาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตาม ตนมั่นใจว่า ด้วยศักยภาพบุคลากร ของ กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีความเข้มแข็ง ผนวกกับการให้การศึกษาและกระจายความรู้ไปสู่นักศึกษา กศน. ที่มีกว่า กว่า 3,000 คน ในปัจจุบัน จะสามารถเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กศน. ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป

นภัสสรณ์ / ข่าว


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560