Black Ribbon

ศว.กาญจนบุรี

               เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  โดยนางขวัญใจ ปัญญชุณห์  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ ไชยกิจ ครู คศ.2 กล่าวต้อนรับและเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนอนุบาลด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ  การแสดงท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  และฐานการเรียนรู้อยู่กับยุง   ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี


 

03 10 60 1

 

03 10 60 2

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560