Black Ribbon

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาฯ

               นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการเปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2560 ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

               โดยโครงการนี้จัดเพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปีงบประมาณ 2460 และเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้บริหารสำนักงาน กศน. จังหวัด, ผู้บริหาร กศน.อำเภอ, ข้าราชการ กศน.อำเภอ, ครูอาสาสมัคร กศน., ครู กศน.ตำบล, ครู ศรช., ครู ปวช., เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 232 คน เข้าร่วมโครงการ

                 ทั้งนี้ นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2560 นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานให้ทุกสถานศึกษาดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้ง 13 อำเภอ เพื่อสรุปผลปัญหา อุปสรรค พร้อมการเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560