RSCE Workshop ปฏิบัติการเรื่องกล้วยๆ รุ่น ๔

ศว.รังสิต จัดการอบรม RSCE Workshop ปฏิบัติการเรื่องกล้วยๆ ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่น ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศว.รังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง พร้อมวิธีการดูแลรักษาต้นกล้วยหลังการเพาะปลูก โดยมี นายพงษ์ศุข เครือแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยมาเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงการฟอกข้าเชื้อ การย้ายกล้วยปลูกในสภาพปลอดเชื้อ และการย้ายปลูกต้นกล้าลงปลูก

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560