ศว.ลำปาง จัดอบรมเทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับครู กศน.


วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เปิดการอบรมตามโครงการอบรม "เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับครู กศน." แก่ครูกศน. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 63 คน โดยเป็นการจัดความรู้และฝึกทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้เจริญต่อไป

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560