ศว.นครสวรรค์ ร่วมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

 
 
 
 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
นำโดยท่านผู้อำนวยการจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ พร้อมคณะข้าราชการ
เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอวกาศ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสำนักงาน กศน. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560