ศว.นครสวรรค์ ส่งตัวแทนเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
โดย ผอ.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์  นำทีม กศน.อำเภอไพศาลี ตัวแทน
เขตภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
สำหรับนึกศึกษา กศน. ประจำปี 2560 ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560