บุคลากร ศว.นครสวรรค์ เข้าร่วมอบรม INFOGRAPHIC
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โดย ผอ.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์
มอบหมายให้ บุคลากรของศูนย์ นางสาวนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ครู
และนายสราวุธ จันทวงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง INFO GRAPHIC เพื่อการประชาสัมพันธืบนเว็บไซต์
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560