Black Ribbon

แถลงข่าว จชต.

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงาน กศน.ในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงข่าวผลการดำเนินงานาตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2561

ความเป็นมา

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นกลไกในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งมีศูนย์ประสานงานและบิหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้  20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”

กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (เทพา จะนะ นาที สะบ้าย้อย ) จัดกิจกรรม แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

 1. โครงการรินน้ำใจสู่เยาวชน กศน.ชายแดนใต้
 2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัด
  ชายแดนภาคใต้
 3. โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้
 4. โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ชายแดนใต้
 5. โครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
 6. โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้
 7. โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
 8. โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลการดำเนินงาน
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
 9. โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560