กศน.ปลื้ม องค์กร ASPBAE ดูงานการศึกษาตลอดชีวิตไทย มีจุดเด่นรัฐบาลหนุน

IMG 48341                    นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สมาคมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาผู้ใหญ่แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกใต้ (Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education: ASPBAE) จัดสัมมนาทางวิชาการและการศึกษาดูงานในหัวข้อ Study Exchange on Youth and Adult Education in a Lifelong Learning System ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่ ในเรื่องศูนย์การเรียนชุมชน ระบบหน่วยกิต กลไกการรับรองคุณวุฒิ รวมถึงภาพรวมของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย โดยการสัมมนาวิชาการดังกล่าว มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์กร ASPBAE เข้าร่วมประชุม จำนวน 38 ท่าน จากหลากหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐอินเดีย รัฐเอกราชซามัว สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มองโกเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน รวมทั้งประเทศไทยเอง ซึ่งเป็นประเทศสมาชิก องค์กร ASPBAE เช่นกัน

                    ในโอกาสนี้ บุคลากรของสำนักงาน กศน. ได้ร่วมบรรยายในเวทีดังกล่าว จำนวน 3 ราย ดังนี้ นางสาวปาริชาติ เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา บรรยายเรื่อง ระบบการศึกษาไทย และระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บรรยายเรื่องระบบการรับรองคุณวุฒิการศึกษา (Accreditation System) และการรับรองความรู้และประสบการณ์ (Recognition of prior learning) และ นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบทดสอบ บรรยายในหัวข้อ มาตรฐานการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (Basic NFE Curriculum of B.E. 2551 (2008))

                    ทั้งนี้ ในระหว่างการสัมมนา 4 วันนี้ สำนักงาน กศน. จะนำผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ กศน.อำเภอดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุลี  เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ กศน.อำเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษาดูงานเรื่องการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทักษะสำหรับสตรีที่ กศน.อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ได้เห็นสภาพจริงของการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของไทยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยตนมอบหมายให้นางสาวปาริชาติ เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา เป็นตัวแทนสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการต้อนรับและดูแลตลอดทริปS 2850933

                    ด้านนางสาวปาริชาติ เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา กล่าวถึงการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของสำนักงาน กศน. เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่รัฐบาลจัดให้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาในระบบ โดยเน้นเรื่องศูนย์การเรียนชุมชน กลไกและระบบเทียบโอนหน่วยกิต รวมถึงภาพรวมของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย ซึ่งในประเทศอื่นส่วนใหญ่ ภาครัฐไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษานอกระบบที่เท่าเทียมกับการศึกษาในระบบเท่าที่ควร ประเทศไทยจึงเป็นกรณีตัวอย่างที่ดี เหตุเพราะเรามีกฎหมายส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนกิจกรรมศูนย์การเรียนชุมชนเด่นที่สุดในภูมิภาค

ณัฐมน / ข่าว


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560