กศน.สิงห์บุรี เตรียมพร้อมเต็มสูบโชว์ผลงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

S 39370852นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงผลงาน การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.สิงห์บุรี ประจำปี 2560” พร้อมด้วย นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ว่า การจัดงานครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าจังหวัดสิงหฺบุรีได้ให้ความสำคัญกับการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ส่งผลกระทบไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในพิ้นที่ โดยเฉพาะให้ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เพื่อสนับสนุน เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด อีกทั้ง การมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของ สำนักงาน กศน.สิงห์บุรี ประจำปี เป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับบุคลากร ภาคีเครือข่าย ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีได้เป็นอย่างดี

S 39370844นายกฤตชัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีนโยบายดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในสังกัด นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และทำให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี สามารถดำเนินการตามนโยบาย คสช. รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560