2 รองเลขาธิการ กศน.มอบนโยบายวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม และนางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2561 สร้างขัวญกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศว.สระแก้ว
 4078040776

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560