Black Ribbon

กศน.สรุปขับเคลื่อนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริฯ ปี 60 ตั้งเป้าความยั่งยืน

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มอบหมายให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการจัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อันจะก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งของชุมชน ในการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน 
โดยชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน” จากนโยบายดังกล่าว สำนักงาน กศน.ได้กำหนดเป้าหมายจัดทำต้นแบบห้องสมุดแคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดขึ้นในเบื้องต้น จำนวน 77 แห่ง ทั่วประเทศ และมีการดำเนินงานแบบคู่ขนาน ในอำเภอต่างๆ ตามความพร้อม และตามความเหมาะสมด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมายที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กศน. โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อการรายงานผลการปฏิบัติงาน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการปรับปรุง พัฒนางานร่วมกัน การกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จของโครงการ และการวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561 ร่วมกันต่อไป

กิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยการรายงานผลการดำเนินงานของ ภาคเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กระบวนการทำงานตามสภาพ บริบท ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ การจัดนิทรรศการ และการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของแต่ละภาค ตลอดจน การเสวนา ในหัวข้อเรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ชอบผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ นางสาววริยา คำดี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก.วี อาร์ เอ็ม แมนเนจเม้นท์ ตลาดไมอามี่ จังหวัดสมุทรปราการ และตัวผมเองร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

จากที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ต้องขอชื่นชม ในความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ของชาว กศน.และหน่วยงานเครือข่ายทุกแห่ง ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ จัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริฯ ครบทั้ง 77 แห่ง  โดยได้รับความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนบุคคล ชุมชนชาวตลาด และประชาชนทั่วไป ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนชาวตลาดหรือผู้สนใจทั่วไปได้มีหนังสืออ่านใกล้มือ ให้มีการศึกษาเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ การทำงาน การผ่อนคลาย หรือเพื่อความเพลิดเพลิน ซึ่งนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว ผู้ใกล้ชิด และสังคมส่วนรวมในลักษณะ แหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน” เป็นการใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน ให้เกิดประโยชน์และกลมกลืนกับวิถีของชุมชนชาวตลาดในพื้นที่นั้นๆ ร่วมกันดำเนินการ ดูแลรักษา และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยมี กศน. เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นมิตรร่วมทำ” เพื่อการกระตุ้น ส่งเสริม เติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยสำนักงาน กศน. จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้รับทราบ เห็นประโยชน์ เห็นความสำคัญ ที่จะร่วมกันจัดทำมุมหนังสือให้ชุมชนชาวตลาด ร่วมกับสำนักงาน กศน. ภายใต้ชื่อ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป และเชื่อว่าห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสร้างเสริมการเรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน นายกฤตชัย กล่าว ในที่สุด

ณัฐมน / ข่าว21013997


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560