กศน. ลุยปั้นวิทยากรแกนนำ ยุค Thailand ๔.๐ ขับเคลื่อนหลักสูตร Digital Literacy

digit1

                     นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacyณห้องแซฟไฟร์ ๒๐๒ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีว่าจากสภาพสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ประกอบกับประเทศไทยก้าวสู่Thailand๔.๐ อย่างเต็มตัว ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลถือมีความสำคัญและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการทำงานของทุกหน่วยงานในปัจจุบันเป็นอย่างมากดังจะเห็นจากการที่องค์การยูเนสโกได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือที่จำเป็นของประชาชนที่ยังขาดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและความรู้ต่างๆโดยรัฐบาลเองก็ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการปรับตัวให้ รู้เท่าทัน ก้าวทันโลก และสามารถนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ทั้งด้านการเรียนรู้ การประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงาน กศน.ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย และมีภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙สำนักงาน กศน. ได้ทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมฝึกอบรมครู ก. ครู ข. ครู ค. จำนวน ๙,๐๗๖ คน และฝึกอบรมให้แก่ประชาชนจำนวน ๓๕๒,๒๘๒ คน โดยใช้งบประมาณเบิกแทนกันจากกระทรวง ICT (ชื่อในขณะนั้น) จำนวน ๑๓๙,๘๔๒,๔๐๐ บาท และดำเนินการฝึกอบรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยใช้งบพัฒนาทักษะชีวิตของสำนักงาน กศน.เอง จำนวน ๙๕๖,๒๕๓ บาท ผู้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๓๑๖,๒๗๔ คน ในปีที่ผ่านมา

digit2

                     นายกฤตชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื้อหาของการฝึกอบรมใน ๒ ปีที่ผ่านมานั้น ถูกจัดไว้เป็นหมวดหมู่ อาทิ ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลกับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปลอดภัย ความเข้าใจกฎระเบียบ มารยาทในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การใช้งานแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการซื้อขายผ่านระบบตลาดออนไลน์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อยอดไปอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยพัฒนาบุคลากรของ กศน. ตำบลให้สามารถเป็นวิทยากรแกนนำจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศซึ่งเป็นที่มาของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacyในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล รวมทั้งหลักสูตร Digital Literacy ที่จะนำไปขยายผลสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเป็นคนไทย ๔.๐ ที่มีความรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวัน มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงทำความเข้าใจถึงโครงสร้างหลักสูตร ทั้งในเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบในการใช้ดิจิทัล การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารและความปลอดภัยยุคดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ มารยาทในสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัลดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และ อีคอมเมิร์ซอันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ในระดับตำบล ของสำนักงาน กศน. ให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพต่อไป

                                                                                                                        นภัสสรณ์/ ข่าว

 digit3digit4digit5


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560