เลขาธิการ กศน.ติวเข้มบุคลากรโคราช เน้นนโยบาย 3 เรื่อง มุ่งปั้นอาชีพกลุ่มเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0

DSC035626788                    นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นประธานเปิด โครงการประชุม ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินการสำนักงานกศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี บุคลากรในสังกัด กศน. จังหวัดนคราชสีมา ทุกระดับรวมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 931 คน 

                        สำหรับโครงการประชุม ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินการสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทิศทางการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน ก่อให้เกิดการบริหารจัดการได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ขององค์กรที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DSC0361

                        นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ตนได้มอบนโยบายให้แก่บุคลากร กศน.ไว้ 3 เรื่องๆ แรก  คือ ขอให้บุคลากร กศน.ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการที่อยู่ห่างไกล ในถิ่นธุระกันดาร ได้รับรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยสื่อที่ผลิตอาจจะเป็นรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่อออนไลน์ เรื่องที่ 2 คือการวางโครงสร้างพื้นฐาน วางระบบต่างๆ โดยเฉพาะโครงสร้างบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ ซึ่งช่วงนี้จะเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และกลุ่มเกษตรกร ให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้ และเรื่องที่ 3 ทาง กศน.พยายามพลิกบทบาทเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนเข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นไปที่การสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์ ซึ่งจะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเกษตรกร ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้าไปบริหารจัดการพืชผลการเกษตรอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้โดยบทบาทของ กศน. มีเป้าหมายที่จะนำความรู้ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส ได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นกิจกรรมของ กศน. จึงเน้นไปที่ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีทั้งระบบการศึกษาต่อเนื่อง และระบบการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพระยะสั้น รวมทั้งยังมีห้องสมุดของ กศน.ที่มีเปิดให้บริการกระจายอยู่ทุกพื้นที่ ซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถมาขอใช้บริการได้ทุกวันทำการอีกด้วย

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560