ครบทีม! สาม รองเลขาธิการ กศน. พร้อมรับใช้ประชาชน

 

page

           

           นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองเลขาธิการ กศน. แทนตำแหน่งที่ว่าง ครบทั้ง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 3(2) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ. 2548 ตนจึงได้ลงนามในคำสั่ง สำนักงาน กศน. ที่ 179/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ในการมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กศน. ทั้ง 3 ท่าน ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม ปฏิบัติราชการแทนในงานความรับผิดชอบของกลุ่มการคลัง กลุ่มแผนงาน กลุ่มเลขาธิการกรม หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติราชการในฐานะเลขาธิการ กศน. ในภาคกลาง ภาคตะวันออก นางสาววิเลขาลีสุวรรณ์ ปฏิบัติราชการแทน ในงานความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สถาบันการศึกษาทางไกล  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ที่เป็นสถานศึกษาทุกแห่ง สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร        ศูนย์วงเดือน อาคมสุร-ทัณฑ์ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และปฏิบัติราชการในฐานะเลขาธิการ กศน. ในภาคเหนือ และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ปฏิบัติราชการแทน ในงานความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่เป็นสถานศึกษาทุกแห่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 5 ภาค โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมทั้งปฏิบัติราชการในฐานะเลขาธิการ กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิศาสตร์/ข่าว


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560