กศน. ปักธงพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตด้วยงานวิจัย ตั้งหน่วยงานใหม่ดูแลโดยเฉพาะ

IMG

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านการวิจัย (Research Based Education Development)            หรือ (R & D) ว่า การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (R & D)  เป็นการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัย เป็นกลยุทธ์หรือวิธีการสำคัญหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา โดยเน้นหลักเหตุผลและตรรกวิทยา โดยมีเป้าหมายหลัก ในการนำไปใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา (Education Product) ซึ่งมีความแตกต่างจากการวิจัยการศึกษาประเภทอื่นๆ อยู่ 2 ประเภท คือ เป้าประสงค์ / จุดมุ่งหมาย (Goal) และการนำไปใช้ (Utility) ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานผ่านกระบวนการวิจัยดังกล่าว จึงได้ตั้งหน่วยงานภายในเพิ่มเติมเพื่อดูแลในเรื่องการวิจัยและพัฒนางาน กศน.โดยเฉพาะ คือ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและกาศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้สำนักงาน กศน.มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานที่มีทิศทางชัดเจนยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้มีกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เพิ่มเติมขึ้นในกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอีกหน่วยงานหนึ่งcv

k

เลขาธิการ กศน.กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กศน. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัย พัฒนาการจัดและบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิเคราะห์สภาวะแนวโน้มและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสำนักงาน กศน. รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการวิจัยของหน่วยงานให้มีคุณภาพ จัดทำแผนแม่บทวิจัยในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมนวัตกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) งานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทำระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม จัดทำแผนและคำของบประมาณอุดหนุนวิจัย ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา สนับสนุน ประสานงานให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยรายงานตรงต่อเลขาธิการ กศน. ทั้งนี้ ขณะนี้ กลุ่มงานดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปบ้างแล้ว เชื่อว่าอีกไม่นาน สำนักงาน กศน.จะมีผลงานการวิจัย ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป   

ณัฐมน / ข่าว


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560