กฤตชัย นั่งหัวโต๊ะเคาะงบขับเคลื่อน 9 โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

p00006นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นจัดโดยกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ มีผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขา และสตูล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ว่า ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ทั้งด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การศึกษา สถานะทางสังคม เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความแตกต่างทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม อันเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่รัฐจัดให้ สำนักงาน กศน.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลในเรื่องโอกาสทางการศึกษา จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมา และได้มีการติดตามผล เพื่อพัฒนาการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพเป็นระยะๆ ในการประชุมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน

p0002

เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า ตนได้ติดตามการสำรวจประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จากการพูดคุยในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งพบว่าได้ดำเนินการไปแล้วกว่ามากว่า 50% ตนจึงเน้นย้ำให้ดำเนินการสำรวจต่อไปให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่รู้หนังสือไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  และรับฟังแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วย ซึ่งมีทั้งสิ้น 9 โครงการ  ได้แก่ 1. โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ  2. โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 3. โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้
4. โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ 5. โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้ 6. โครงการก่อสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 7. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอยู่ในส่วนของงบบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จำนวน 2 โครงการ คือโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ชายแดนใต้ และโครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ โดยในการดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เน้นให้กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ยึดแนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี เป็นสำคัญ นายกฤตชัย กล่าวในที่สุด

p00015

สุกิจ  พรหมแก้ว สื่อสารองค์กร กศน.ปัตตานี / ข่าว


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560