กศน.เฟ้นผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดมสมองวิเคราะห์แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน

veloนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวในการประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม เดอะเวโล โฮเทลแอนด์ บีเอ็มเอกซ์ ปั๊ม แทรค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสำคัญของสำนักงาน กศน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ การให้ความสำคัญในการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาพื้นที่ 6 ภาค การปรับบทบาทในการทำงานที่ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลาง การทำงานเชิงบูรณาการทั้งส่วนกลาง ระดับภาค และระดับพื้นที่ และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีภารกิจสำคัญได้แก่ การดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง Road Map ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ในระดับภาค 6 ภาค โดยให้ความสำคัญทั้ง "จุดเน้นการศึกษากับการพัฒนาภาค" ด้านมิติบูรณาการ (Agenda Based) มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function Based) และ "จุดเน้นการศึกษา ที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภาค" คือ มิติพื้นที่ (Area Based) ให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  โดยการถ่ายทอดความเข้าใจไปสู่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนภารกิจที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน

นายกฤตชัย กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมครั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้มีการแบ่งกลุ่มผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรง ทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปฏิบัติการจัดทำโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนภายใต้นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหาข้อสรุปจากประเด็นคำถามเพื่อการพัฒนาที่สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการจากจังหวัดเชียงราย รวมถึงประเด็นคำถามที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งก่อน ในเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) รวมถึงวิเคราะห์แนวคิดในการพัฒนางานให้เกิดความก้าวหน้า และพัฒนาอย่างยั่งยืนตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับ ตลอดจนนำเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับ ช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21” ต่อไป

ณัฐมน / ข่าว


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560