บิ๊กน้อย ชู “กศน.หน่วยหลัก” หนุนคนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม รู้รักสามัคคี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

IMG 3169IMG 3231IMG 3326IMG 3344พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.โดยมีผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน กศน.ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วม กว่า 1,000 คน ว่า จากวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.เป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมกันนั้น ยังต้องจัดการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมีคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ดูแล คือ การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 3 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญเรื่องของความมั่นคง การพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 2) พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน ชายขอบ ทั้งที่เป็นพื้นที่สูง และพื้นที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเล โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา ปัญหาการขาดแคลนครู ปัญหาในการเข้าถึงบริการการศึกษาด้วยสาเหตุจากสภาพพื้นที่ และปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหาร กศน.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่จะเป็นหัวจักรและเป็นเรี่ยวแรงสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญต่างๆ เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติให้ลุล่วงอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมกันถ่ายทอดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน ไปสู่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางและนโยบายข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป เชื่อว่าชาว กศน. จะร่วมกันทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อทำให้การศึกษาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทบทุกคน นำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนคนไทยทุกคนต่อไปได้อย่างแน่นอน พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวในที่สุด

ด้าน นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสำนักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 รวมทั้งการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการสำคัญ คือ การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน จัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการรู้หนังสือจัดการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยดำเนินการจัดอบรมให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ จำนวน 9,319 คน การขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ที่เป็นหนึ่งในบทบาทของ กศน.ตำบล ร่วมกับ กอ.รมน. ในการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งให้ครู กศน.ตำบล ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตทำงานร่วมกันอย่างมีความสามัคคี

เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงาน กศน. ได้นำกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 รวมทั้งหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจ ซึ่งมีทั้งโครงการใหม่และการยกระดับความเข้มแข็งโครงการเดิมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 ในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” เป็นต้น โดยจะชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานสถานศึกษาได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนต่อไปในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้

ณัฐมน / ข่าว


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560