กศน.เชียงราย ติวเข้มบุคลากรใช้ google classroom เป็นเครื่องมือนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรการศึกษานอกระบบ พ.ศ.2551 google classroom รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

                   นายกฤตชัย อรุณรัตน์  เลขาธิการ กศน. กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรการศึกษานอกระบบ พ.ศ.2551 google classroom ครั้งนี้ว่า  ในปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ทำให้เศรษฐกิจทางสังคมมีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มหาศาลผ่านทางโลกออนไลน์กันมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ทุกหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยโครงการ google classroom นี้ต่อยอดมาจากโครงการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร กศน.นำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย น่าสนใจยิ่งขึ้น

                   ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู กศน.และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายมีความรู้ ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำ google class room มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ กศน.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

                   ด้าน นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากครูและผู้เรียนมีเวลาไม่ตรงกัน เวลาในการสอนจึงไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร ทาง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ส่งผลถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน  มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีทั้งในเรื่องของเวลาและระยะทาง เพราะเนื้อหาในการจัดการอบรมครั้งนี้ได้นำเรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร และครู กศน.ตำบลต่างๆ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 448 คน ทั้งนี้ทาง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงรายยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของการจัดโครงการ Google Classroom ของสำนักงาน กศน.
อีกด้วย นายบุญทรง กล่าวในที่สุด

เครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.เชียงราย / ข่าวS 9117757


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560