กศน. พร้อมจัด Digital Literacy รับมือยุคดิจิทัล

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้มอบหมายให้ นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. เป็นตัวแทนในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย ซึ่งมีข้อสรุปที่น่าสนใจและจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเนื่องด้วยสังคมไทยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนส่วนใหญ่เสพติดสมาร์ทโฟนจนกระทั่งกลายเป็นสังคมก้มหน้า ละเลยสิทธิ และความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีการริเริ่มในการสร้างระบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนเข้าสู่ยุคของการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการสร้างระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยมี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ,สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และกระทรวงมหาดไทย ร่วมมือกันในการผลักดันสนับสนุนการพัฒนาคนเข้าสู่ยุคของการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สามารถใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้ Digital Literacy ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัล เพื่อพัฒนาให้เกิดความเข้าใจ ตระหนักในการเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งหลักสูตร Digital Literacy มีทั้งหมด 9 โมดูล ได้แก่ สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ช และกฎหมายดิจิทัล รวมถึงกระบวนการวัดผลความรู้ความเข้าใจในยุคดิจิทัล สามารถดาว์โหลดไปใช้ได้ทันทีที่ เว็บไซต์ dlthailand.org

นายกฤตชัย กล่าวเพิ่มเติมอีกนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ในส่วนของ กศน.จะมีการนำเนื้อหา Digital Literacy ทั้ง โมดูล ไปบูรณาการจัดทำวิชาเลือกในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งจัดทำรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ และบรรจุเนื้อหา Digital Literacy ทั้งหมดเผยแพร่ในห้องสมุดประชาชน และ กศน.ตำบลทั่วประเทศอีกด้วย

p0005


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560