Black Ribbon

เปิดแล้วโอกาสทางการศึกษา!!! กศน.เชิญชวนประชาชนข้ามสะพานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมต่อโอกาสที่สองของชีวิต สมัครได้ตลอดเดือนนี้ ทั่วประเทศ

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.
ทั่วประเทศ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้ตลอดทั้งเดือน ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กศน.อำเภอ/เขต ทุกแห่ง รม 928 แห่ง และ กศน.ตำบล ทั่วประเทศ จำนวน 7,424 แห่ง

เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กศน. และหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสที่สอง ในการต่อยอดในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก้าวผ่านไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาที่สูงขึ้น รวมถึงฝ่าฟันในเรื่องของการประกอบอาชีพ ที่อาจต้องใช้วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเข้าสู่ตำแหน่ง หรือการปรับระดับตำแหน่งและเงินเดือนที่สูงขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อรองรับและชดเชยโอกาสให้แก่ประชาชน ตามสภาพและความต้องการของประชาชน ในรูปแบบการพบกลุ่ม แบบทางไกล และการเทียบระดับการศึกษา โดยผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตและความรู้และประสบการณ์ของตนเองได้

การเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รูปแบบพบกลุ่ม และแบบทางไกล ใช้เวลาศึกษา 2 ปี หรือ 4 ภาคเรียน มีการวัดผลประเมินผล และตีค่าผลการเรียนรู้เป็นรายวิชา และมีคะแนนเฉลี่ย เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว สามารถนำวุฒิการศึกษาไปสมัครสอบเข้าศึกษาต่อได้เช่นเดียวกับผู้ที่จบการศึกษาจากการศึกษาในระบบ ทั้งนี้ ผู้สมัครอาจนำผลการเรียนในกรณีไม่จบการศึกษา จากในระบบ มาเทียบโอนรายวิชาได้ในบางส่วนด้วย ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาในการศึกษาต่อสั้นลง สำหรับผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเข้ารับการประเมินใน 2 มิติ คือ มิติความรู้ความคิด และมิติประสบการณ์ ระยะเวลาในการประเมินทั้งกระบวนการ 6 เดือน ต่อ 1 ระดับ ภายใต้หลักการสำคัญในการให้ความสำคัญกับความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ตลอดจนความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบอาชีพ ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพเป็นหลักแหล่งมั่นคงไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองมาพอสมควร เมื่อผ่านการประเมินแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาแบบยกระดับชั้น แต่ไม่มีคะแนนเฉลี่ย ทางเลือกนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด หรือมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องใช้คะแนนเฉลี่ยประกอบ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กศน.อำเภอ/เขต และ กศน.ตำบล ทั่วประเทศ หรือขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยรับสมัครเบื้องต้น ได้ที่ สายด่วน กศน. โทร. 1660 ในวันและเวลาราชการ

ณัฐมน / ข่าว


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560