Black Ribbon

กศน.เร่งเครื่องเต็มกำลังนำนโยบายสู่การปฏิบัติขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้มอบหมาย 4 นโยบายที่สืบเนื่องจากข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญกับ กศน.ว่าเป็นเครื่องมือของรัฐ ที่จะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการต้องดูแลยกระดับ กศน.ให้มีศักยภาพในการดูแลประชาชนให้เข้าถึงโอกาสได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด จากการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ผ่านมา ให้สำนักงาน กศน.นำไปสู่การปฏิบัติ

นายกฤตชัย  กล่าวต่อไปว่า นโยบายที่ รมช.ศธ. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมสัมมนาข้างต้น มี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในด้านการฝึกอาชีพ ทั้งในรูปแบบและหลักสูตร เพื่อดำเนินการฝึกอาชีพแก่ประชาชนให้สอดรับกับตลาดแรงงาน โดยมุ่งดำเนินการใน 3 จังหวัด ของพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor (EEC)  ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นอันดับแรก  2. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่มีมาตรฐานเป็นรูปธรรม ให้มีการติดตามประเมินผลว่าประชาชนได้นำความรู้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่มองไปถึงการมีอาชีพ และความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 3.การดูแลเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นจากการศึกษาในระบบ โดยประสารงานข้อมูลบัญชีรายชื่อกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเก็บตกเป็นรายบุคคล ให้ทุกคนได้มีโอกาสที่สองทางการศึกษา  4. การเพิ่มจำนวนครูอาสาสมัคร ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จาก 1 คนต่อ 1 สถาบันศึกษาปอเนาะ เป็น 2 คน ต่อ 1 สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคในด้านโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประเด็นนี้ จะนำเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในโอกาสต่อไป

จากนโยบายทั้ง 4 ข้อดังกล่าว สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการหาแนวทาง ประสานงาน และวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วนทันที สำหรับภารกิจที่อาจเกี่ยวพันกับการใช้งบประมาณ คาดว่าจะดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 1  ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ และเชื่อว่าโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายดังกล่าวข้างต้น จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเป็นแรงส่งให้ สำนักงาน กศน. สามารถดำเนินการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกประเภท และทุกช่วงวัยอย่างแน่นอน เลขาธิการ กศน. กล่าวในที่สุด

ณัฐมน / ข่าว


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560