Black Ribbon

เลขาธิการ กศน. มั่นใจ ครู กศน.ฟิตปั๋ง หลังจบอบรมเข้ม Boot Camp

เลขาธิการ กศน. มั่นใจ ครู กศน.ฟิตปั๋ง หลังจบอบรมเข้ม Boot Camp

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.  เยี่ยมชมผลงานและสังเกตการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ของครู กศน.โดยมีคณาจารย์มืออาชีพ จาก ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างเข้มข้น ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กทม. บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง

                        นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่าต้องยอมรับกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวว่า ในยุค Thailand 4.0 การสื่อสารภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างเข้มข้นขึ้นตามลำดับ เพราะส่งผลถึงอำนาจการต่อรองต่างๆ ในทุกเวที การก้าวทันโลกในด้านต่างๆ ก็มีทักษะด้านภาษาเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการก้าวผ่านไปสู่จุดหมาย  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาครูผู้สอนอย่างจริงจัง ในลักษณะการเข้าค่ายอบรมเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เริ่มต้นจากการร่วมกันจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับบุคลากรของสำนักงาน กศน. และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้ในการจัดการอบรมให้แก่ครู และบุคลากรของ กศน. โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีประสบการณ์สูงในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัดกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษเข้มข้น (Boot Camp) ดังกล่าว เป็นระยะเวลารวม 20 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 31 กรกฎาคม 2560

เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า การจัดอบรมในรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษเข้มข้น  (Boot Camp) ให้แก่ครู กศน. ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพัฒนาความสามารถในการนำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการฝึกฝนไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารที่ดีขึ้น พัฒนาความสามารถให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารที่ดีขึ้น โดยแบ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน จำนวน 160 ชั่วโมง และการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกห้องเรียน จำนวน 160 ชั่วโมง รวม 320 ชั่วโมง ซึ่งเน้นการลงมือฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากการพูดคุยกับครู กศน.ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ หลายคนได้เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ได้มอบหมาย Homework ให้ทำทุกวัน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งทุกคนตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด เชื่อว่า ครู กศน. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาอบรม และสำเร็จการอบรมโครงการดังกล่าว จะมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อเกิดความมั่นใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา กศน.สามารถจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบสื่อสารรูปแบบใหม่ที่มีความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ น่าสนใจมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการ Boot Camp จะเป็นครูต้นแบบขยายผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ครู กศน. คนอื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับบริบทของ กศน.ในพื้นที่ต่อไปด้วย นายกฤตชัย กล่าวในที่สุด

ณัฐมน / ข่าว


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560