Black Ribbon

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมกันนี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากร กศน. และประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดี

ความเป็นมาของ

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เนื่องในมิ่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๓๖ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน ซึ่งได้โปรดพระราชทานนามว่า ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เป็นห้องสมุดประชาชนที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดสร้างขึ้นตามมติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙มกราคม ๒๕๓๔เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่มีพระชนมายุ ๓๖พรรษา  และให้เป็นแหล่งสรรพความรู้ต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งการเป็นศูนย์ข้อมูล ข่าวสารชุมชน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน และเป็นแหล่งพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันน้อมเกล้าถวายเพื่อสนอง พระราชปณิธานและแนวทางพระราชดำริในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชน 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ  เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยการที่นายลักษณ์  วรกุลเสถียร  คหบดีชาวอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้แจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  โดยขอให้ทางราชการเป็นผู้จัดหาสถานที่ที่สมพระเกียรติและอยู่ในแหล่งชุมชน สำหรับดำเนินการก่อสร้าง   ซึ่งต่อมานายลักษณ์  วรกุลเสถียร  ผู้แจ้งความประสงค์จะบริจาคเงินได้ถึงแก่กรรมลง  จึงทำให้การดำเนินการต่างๆ ต้องหยุดชะงักลงไป  

          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย) ได้รื้อฟื้นโครงการดังกล่าวขึ้นมาใหม่  มีดำริให้ดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ และได้ทำหนังสือกราบนมัสการพระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เพื่อขออนุญาตจัดสร้างเหรียญพระพุทธลีลารอยพระพุทธบาทให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเช่าสักการะบูชา และนำเงินรายได้มาเป็นทุนทรัพย์สำหรับการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  โดยได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบอาคารจากแบบแปลนเดิมของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  แต่ได้ขยายให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นกว่าเดิม  ในส่วนของพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร  ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนหนึ่ง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  โดยพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินการก่อสร้าง    หลังจากนั้น บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ลำดับที่ สบ.๓๓๔๑ เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙

          ขณะที่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  และนายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีแทน (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว) จึงได้ดำเนินการพัฒนาต่อเนื่อง โดยการแต่งตั้งคณะทำงานจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาตกแต่งบริเวณภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด ตลอดจนจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ และประชาชนให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการพัฒนาอย่างดียิ่ง

          ในขณะเดียวกัน  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประสานงานกับสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอพระราชทานพระราชวโรกาส นำคณะผู้เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”   อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อทูลเกล้าฯถวายแผ่นศิลาฤกษ์ให้ทรงเจิมและทรงพระสุหร่าย สำหรับนำไปใช้ประกอบในพิธีวางศิลาฤกษ์  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ  ในวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  ต่อจากนั้น นายภคพงศ์  ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา) ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ยังความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างยิ่ง

          เมื่อการดำเนินงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดแล้วเสร็จสมบูรณ์ จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาให้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของห้องสมุด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาและเห็นคุณค่าของการศึกษาเรียนรู้ ได้ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์และวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจัดตกแต่งและพัฒนาส่วนต่างๆ ของห้องสมุด ดังนี้

  1. ห้องเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องที่จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักการศึกษา พระองค์ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และสนพระทัยที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า สนใจที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง แม้พระองค์เองซึ่งมีพระปรีชาญานในทุกด้านแต่ก็ทรงมิได้นิ่งเฉยต่อการที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สมกับที่ปวงชนชาวไทยได้ขนานพระนามพระองค์ท่านว่า "เจ้าฟ้านักการศึกษา"การพัฒนาตกแต่งห้องเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน  ๕๗๐,๐๐๐ บาท  การตกแต่งห้องสรง บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยช่วงหนึ่งของการสนทนากับคุณสุรินทร์   อัษฎาธร ประธานกรรมการบริหารบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ได้กล่าวกับพวกเราว่า “...เรามาอาศัยทำมาหากินในเมืองไทย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ ก็เพราะประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่คอยดูแลห่วงใยทุกข์ สุขของราษฎร  ดังนั้น อะไรที่เราจะตอบแทนพระองค์ท่านได้  เราก็ควรที่จะต้องตอบแทน...” นี่คือความประทับใจที่คณะของพวกเรา ซึ่งได้ไปนำเสนอโครงการได้รับฟังจากปากของผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้

  1. ห้องพระพุทธบาท เป็นห้องที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยแสดง

ถึงความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทซึ่งถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยในระหว่างเดือน ๓ และเดือน ๔ ของทุกปีจะมีประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ซึ่งพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เคารพศรัทธาจะมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้จังหวัดสระบุรีเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ได้ใช้พื้นที่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นสถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นจึงได้จัดทำห้องพระพุทธบาทขึ้น เพื่อร่วมรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทตลอดจนสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทและประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ซึ่งนับเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของประเทศไทย   การพัฒนาตกแต่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก ผู้ใหญ่ใจดีของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  จากคุณธนพัฒน์  วิชูธุลีโชติ (ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน) จำนวน ๑๑๕,๐๐๐ บาท  จากบริษัท กัลฟ์ เจเนอเรชั่น จำกัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจากคุณวรพงษ์วรกุลเสถียร  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๑๕,๐๐๐ บาท

  1. ห้องสระบุรีเป็นห้องที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงบริบทของจังหวัดสระบุรีซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะด้านหินและแร่ธาตุต่างๆ มีแม่น้ำที่สำคัญเพียงสายเดียว คือ แม่น้ำป่าสัก ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัด โดยอาศัยน้ำใช้ในการเกษตร และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมลำดับต้นๆของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย เช่น โรงงานปูนซิเมนต์ และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และที่สำคัญยังเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานอาชีพและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ท่าน อาทิ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยการนำเอา “ทฤษฎีใหม่” มาทดลองใช้ในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จนเป็นที่แพร่หลายโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” ตั้งอยู่ที่ตำบลคำพราน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรีเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร  การอุตสาหกรรม  การอุปโภคบริโภคและป้องกันอุทกภัยในเขตภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานคร  นอกจากนั้นพระองค์ท่านได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรให้มีอาชีพที่มั่นคง  โดยการพัฒนาตกแต่งภายในห้องสระบุรีและสวนหินภายนอกอาคารนั้น ได้รับการสนับสนุนเงินจากผู้ใหญ่ใจดีของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน ๔๗๗,๙๐๐ บาท  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๗,๙๐๐ บาท

  1. ห้องโถงกลางเป็นส่วนของโถงกลางเมื่อขึ้นสู่ชั้นที่ ๒ ของอาคาร ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น

จุดที่พักคอย  ก่อนและหลังการเข้าชมนิทรรศการภายในห้องต่างๆ โดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามเหตุการณ์สำคัญต่างๆในช่วงเวลานั้นๆสำหรับการพัฒนาตกแต่งห้องโถงกลางนั้น ได้รับการสนับสนุนเงินจากผู้ใหญ่ใจดีของกลุ่มบริษัทในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

  1. มุมเด็กและครอบครัว เป็นส่วนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายเด็กพ่อแม่

และผู้ปกครอง เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าการที่เด็กๆ จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยรักในการอ่านและการศึกษาค้นคว้าได้นั้น  จำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นส่งเสริม ยั่วยุให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น  ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ติดตัวเด็กๆ ทุกคนมาอยู่แล้ว  ดังนั้นหากเด็กๆ ได้รับการพัฒนาและตอบสนองที่ดีจะทำให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า  ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาและตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กได้ก็คือ หนังสือ สื่อ และเครื่องเล่นต่างๆ นั่นเอง  สำหรับการพัฒนาและตกแต่งมุมเด็กและครอบครัวนั้นได้รับการสนับสนุนเงินจากผู้ใหญ่ใจดีของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาและจัดทำห้องสมุดไทยคิด (ห้องสมุดมีชีวิตสำหรับเด็ก) มาก่อน

  1. มุมบริการหนังสือและสื่อออนไลน์เป็นส่วนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้

บริการโดยทั่วไป ให้ได้มาสืบค้น  ยืม-คืน หนังสือและสื่อต่างๆ รวมถึงเข้าใช้บริการนั่งอ่าน  และศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยภายใต้กฎระเบียบที่กำหนดไว้  โดยการจัดวางหนังสือตามหมวดหมู่ในระบบดิวอี้  ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย   สำหรับการพัฒนาและตกแต่งมุมบริการหนังสือและสื่อออนไลน์นั้นได้รับการสนับสนุนเงินจากผู้ใหญ่ใจดีของบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือ จำนวน ๙๙๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  จึงต้องการปรับภาพลักษณ์ของห้องสมุดในอดีตจากเดิมที่ใช้ระบบการสืบค้นจากตู้บัตรรายการ  ให้เป็นการนำเอาสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560