Black Ribbon

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และคณะผู้บริหาร กศน. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลดอนหญ้านาง  ณ กศน.ตำบลดอนหญ้านาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


IMG 8659


           หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้วันที่
8 กันยายน ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นับตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา ซึ่งแนวคิดหลักของการจัดงานดังกล่าวจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพความจำเป็นในการรู้หนังสือของสังคมโลกในปีนั้นๆ สำหรับปีนี้ แนวคิดหลักในการจัดงาน คือ Literacy in a Digital Word หรือ “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล” เป้าหมายสำคัญมุ่งไปที่การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือที่จำเป็นของประชาชน ที่ยังขาดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและความรู้ต่างๆ รวมถึงทักษะและสมรรถนะจำเป็นที่นำทางให้สามารถหลุดพ้นจากสภาพการเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่กำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับยุคสมัย และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนอย่างจริงจังต่อไปIMG 8493IMG 8641

              พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลตระหนักดีว่า การรู้หนังสือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อไปสู่ประเทศที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในทุกระดับ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นคนไทย 4.0 ที่มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า Digital Literacy เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายภายใน 3-5  ปี นับจากนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในสังคมยุคนี้ การรู้หนังสือของประชาชนแค่เพียง IMG 8538อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น คงไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตให้มีความสุข ก้าวทันโลก สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว รู้เท่าทันและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมทั้งการเรียนและการประกอบอาชีพให้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ การร่วมกันสร้างมโนทัศน์และวางกรอบแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้หนังสือให้เป็นเอกภาพ เพื่อผนึกพลังในการขับเคลื่อนโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้หนังสือ ตลอดจนองค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นแกนเชื่อมโยงที่สำคัญในระดับนานาชาติของประชาคมโลก ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสังคมโลกยุคดิจิทัลอย่างจริงจัง และยังช่วยแก้ปัญหาการเกิด “วิกฤตความไร้เดียงสาทางสารสนเทศ” (Information Illiteracy Crisis) ที่เป็นวิกฤตการรู้หนังสือในยุคศตวรรษที่ 21 ของพลเมืองโลกและพลเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะต้องทำให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะสารสนเทศ สามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ  มีจริยธรรม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ การปฏิรูปการศึกษาที่สำเร็จของประเทศ อาจเริ่มต้นจากความพยายามในการทำให้คนไทยเป็นผู้รู้หนังสือที่เรียกว่า “Information Literate Person” ก็เป็นได้

ณัฐมน / ข่าว

กศน. ร่วม ยูเนสโก จัดใหญ่..!!! “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ’60” 8 กันยายน 2560 เมืองทองธานี ชูการรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล

                        นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ตามที่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้มองเห็นความสำคัญของการรู้หนังสือของประชากรโลก โดยกำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญดังกล่าวด้วย สำนักงาน กศน. ในฐานะองค์กรหลักของประเทศไทยที่ทำงานในด้านส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอด ปีนี้ สำนักงาน กศน.ได้กำหนดจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิดหลัก “Literacy in digital world” ของยูเนสโก    

                   นายกฤตชัย กล่าวต่อไปถึงแนวคิดหลัก “Literacy in digital world” ที่ยูเนสโกได้กำหนดขึ้นเป็นธีมส์หลักในการเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ว่า ตนมองว่าในยุคที่เทคโนโลยีเจริญสูงสุด สิ่งที่จำเป็นมากกว่าการก้าวให้ทันเทคโนโลยี คือ การสอนให้คนไทยรู้จักคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และข่าวสารให้มากขึ้น แยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อมูลลวง มีทักษะในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะปักใจเชื่อข้อมูลข่าวสารนั้นๆ สิ่งนี้จำเป็นมากในการส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกยุคนี้ สำหรับการส่งเสริมการรู้หนังสือในประเทศไทย  ซึ่งในส่วนของสำนักงาน กศน. ขณะนี้กำลังดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน “การอ่านออกเขียนได้” คู่ขนานไปกับการส่งเสริมการอ่านที่รุกสู่ชุมชนแบบประชิดติดตัว โดยการสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือในทุกชุมชนทั่วประเทศ หาเส้นแบ่งระหว่างกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่มีสัญชาติไทย และไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ลืมหนังสือ ที่เคยได้ศึกษาเรียนรู้มาระยะหนึ่ง เมื่อไม่ได้ใช้ ไม่ได้ฝึกฝน จึงเกิดการลืมหนังสือขึ้น ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ต้องใช้วิธีการจัดและส่งเสริมในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ที่แตกต่างกันออกไป ต้องมีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเรื่องนี้มาก ทรงมีพระราชดำรัสฝากให้ สำนักงาน กศน. ช่วยดูแลอย่างเต็มที่ และได้จัดทำโครงการนำร่องการสอนผู้ไม่รู้หนังสือขึ้น ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หลังจากประเมินผลแล้ว จะนำไปขยายผลในทุกพื้นที่ตามบริบทของแต่ละสังคม ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเขตเฉพาะกิจ ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลัก ก็ได้นำหลักสูตรการสอนผู้ไม่รู้หนังสือไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิม เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการจากทางภาครัฐต่อไปอีกด้วย

                    ในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 วันที่ 8 กันยายน ปีนี้ สำนักงาน กศน.ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน ร่วมกันเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว ด้วยการกระตุ้นเตือนคนใกล้ตัวให้มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ และขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมภายในงานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา 10.00 – 11.00 น.

ณัฐมน / ข่าว


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560